Home | Reference Kontakty | Certifikáty | Area Servis a.s. | GDRP |   

 

GDRP

 
 
 

Informace poskytovaná subjektu údajů o zpracovávaných osobních údajích

 

Naše společnost AREA TZB a.s., IČ: 25740351, zpracovává následující osobní údaje:

Informace o osobních údajích pro zaměstnance – písemné sdělení

Informace o osobních údajích pro ostatní subjektu údajů  - internet                                                                                                                               

 Oznamovací text:

Ve společnosti působí QM, mail: gdpr(zavináč)areatzb.cz

V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím QM.

Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.

Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

- odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

- vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje

- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnostipřímo dítěti (13 let - věk),

          Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování.

- v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit

- Zpracování je protiprávní a a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.

Právní základ:Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.  90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb. (v platném znění) 

 

Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů,se kterými jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností

-          Jméno a příjmení

-          Mailová adresa

-          IP adresa

-          Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)

-          Adresa

-          Datum narození

plnění smluvního vztahu

důkazní prostředek

prokázání způsobilosti

Doba uchování: 10 kalendářních roků po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění 

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

 

Manželka/dítě

zaměstnance

-          Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele

 

-          Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

právní povinnost

důkazní prostředek

 

 

Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtovány

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

 

Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu

-          Jméno a příjmení

-          Adresa trvalého pobytu

-          Mailová adresa

-          IP adresa

-          Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)

-          Adresa

-          Datum narození

Smlouva, Zájem (důkazní nouze, bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana majetku, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)

Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti

 

Majitelé společnosti

-          Jméno a příjmení

-          Adresa trvalého pobytu

 

právní povinnost

 

Doba uchování: 15 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

 

Statutární zástupci společnosti

-          Jméno a příjmení

-          Adresa trvalého pobytu

 

právní povinnost

 

Doba uchování: 15 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

 

Otisk razítka

-          Informace o oprávněné osobě k razítku

(např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory))

důkazní prostředek

 

ve vztahu ke konkrétnímu použití

příjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti

 

 

 
 

      |  Home  |  Reference  |  Kontakty  |  Volná místa  |  Certifikáty  |  Area servis a.s.  |   GDRP  |

   
 © Copyright 2008-2014 areatzb.cz |  All rights reserved 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 24.února 1999 vedeném Krajský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5804, jako uzavřená a.s.